Showing posts with label code. Show all posts
Showing posts with label code. Show all posts

Friday, June 30, 2017

Thuật toán tính tổng các chữ số trong pascal

Ý tưởng là ta chia số đó cho 10 lấy dư (mod) thì được chữ số hàng đơn vị, và lấy số đó div 10 thì sẽ được phần còn lại. Do đó sẽ chia liên...

Monday, June 26, 2017

Thuật toán kiểm tra số nguyên tố trong pascal

Thuật toán kiểm tra số nguyên tố trong pascal của ta dựa trên ý tưởng: nếu n >1 không chia hết cho số nguyên nào trong tất cả các số t...

Wednesday, October 30, 2013

Bài Tập lớn Môn C/C++ phần Ma Trận

Ma trận trong C/C++ #include <stdio.h> #include <conio.h> #include <math.h> void nhapmt(int a[9][9],int m , int n) { f...

Wednesday, October 9, 2013

[C/C++] code bài tập về mảng 1 chiều

đây là code của bài tập cô giao về nhà nhé .. từ câu 1 -> câu 6 :Phần  Mảng . #include<stdio.h> #include<conio.h> #incl...

Monday, October 7, 2013

[C++] bài toán gà - chó

sử dụng for và while thui nhá .. các bác tham khảo --------------------------------------- for (int i=0;i<=36;i++) { int x = i; i...

Friday, October 4, 2013

[C++] code giải phương trình bậc 2

code giải phương trình bậc 2 #include “stdio.h” #include “math.h” #include “conio.h” void main() { clrscr(); printf(“\n--------------------...