Showing posts with label code java. Show all posts
Showing posts with label code java. Show all posts

Thursday, March 6, 2014

Bài tập java #9 : Vòng lập while

Bài 11 – while PHP Code: while( biểu thức )                  lệnh ;   Nếu biểu thức đúng thì thực hiện lệnh *break với while: break s...

Bài tập java #7 : String

Bài 9 – String Khác với C, String là một lớp của Java. String được khai báo như sau String a = "Hello"; Cộng 2 String bằng dấu ...

bài tập java #6 : mệnh đề IF

Bài 7 – Mệnh đề if nếu em đẹp thì tôi sẽ cưa em không thì tôi cưa đứa khác IF em đẹp THEN tôi sẽ cưa em ELSE tôi cưa đứa khác IF(em đẹp) t...