Friday, October 4, 2013

[C++] code giải hệ phương trình bậc nhất

 code giải hệ phương trình bậc nhất trong C/C++
#include
#include
#includevoid main()
{
clrscr();
float a1,a2,b1,b2,c1,c2,D,Dx,Dy,x,y;
int i;
printf("\n --------------------------------------") ;

printf("\n chuong trinh giai he pt bac nhat : HuanBuiThanh ") ;

printf("\n ---------------------------------------") ;

printf("\nXin hay nhap gia tri a1= ") ; scanf("%f",&a1);

printf("\nXin hay nhap gia tri b1= ") ; scanf("%f",&b1);

printf("\nXin hay nhap gia tri c1= ") ; scanf("%f",&c1);

printf("\nXin hay nhap gia tri a2= ") ; scanf("%f",&a2);

printf("\nXin hay nhap gia tri b2= ") ; scanf("%f",&b2);

printf("\nXin hay nhap gia tri c2= ") ; scanf("%f",&c2);

if((a1*a1)+(b1*b1)!=0 && (a2*a2)+(b2*b2)!=0)

{

D=a1*b2-a2*b1;

Dx=c1*b2-c2*b1;

Dy=a1*c2-a2*c1;

if(D!=0) printf("\nphuong trinh co nghiem duy nhat trong do: x= %3.2f va y= %3.2f",Dx/D,Dy/D);

if(D==0)

{

if(Dx!=0 && Dy!=0) printf("\nPhuong trinh vo nghiem");

else if(Dx==0 && Dy==0) printf("\nPhuong trinh vo so nghiem");

}

}

getch();

}

Disqus Comments