Bài tập java #3 : chia hết , chia lấy dư

Bài 4 – Chia hết, chia lấy dư
*Lí thuyết: một số kiểu biến trong Java

Bạn đã biết 2 kiểu String (chuỗi) và int (nguyên) bây giờ bạn biết thêm kiểu float (thực)
Số nguyên và số thực bạn biết sự khác nhau rồi chứ. Bây giờ ta bắt đầu bài toán ví dụ

PHP Code:
import java.io.*;
public class 
Hello {
                public static 
void main(String[] argsthrows Exception {
                                
BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
                                
System.out.print("Nhap a: ");
                                
float a Float.parseFloat(in.readLine());
                                
System.out.print("Nhap b: ");
                                
float b Float.parseFloat(in.readLine());
                                
float ketqua a/b;
                                
System.out.println("Ket qua bai toan a+b la: " ketqua);
                }
}  


Bạn thử bài toán xem, nhớ đừng nhập số b=0 nhé, chuyện ấy sẽ xử lí sau.
Ví dụ nhập a=5, b=2, kết quả in ra sẽ là 2.5, thú vị phải không ?
Bây giờ cũng bài toán ấy, bạn thay đổi như sau

PHP Code:
import java.io.*;
public class 
Hello {
                public static 
void main(String[] argsthrows Exception {
                                
BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
                                
System.out.print("Nhap a: ");
                                
int a Integer.parseInt(in.readLine());
                                
System.out.print("Nhap b: ");
                                
int b Integer.parseInt(in.readLine());
                                
float ketqua a/b;
                                
System.out.println("Ket qua bai toan a+b la: " ketqua);
                }
}  


Cũng nhập a=5, b=2, lần này kết quả in ra là … 2
Phép chia sẽ là phép chia hết nếu cả 2 toán hạng đều kiểu nguyên, gọi là chia lấy nguyên (/) hay div
Bây giờ cũng chương trình ấy mà ta thay đổi lại chút xíu xem sao

PHP Code:
import java.io.*;
public class 
Hello {
                public static 
void main(String[] argsthrows Exception {
                                
BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
                                
System.out.print("Nhap a: ");
                                
int a Integer.parseInt(in.readLine());
                                
System.out.print("Nhap b: ");
                                
int b Integer.parseInt(in.readLine());
                                
float ketqua a%b;
                                
System.out.println("Ket qua bai toan a+b la: " ketqua);
                }
}  


Cũng nhập a=5, b=2, lần này kết quả in ra là … 1
Đây là kết quả phép chia lấy dư 5 chia cho 2, gọi là chia lấy dư  hay mod
*Thế nếu tôi muốn 2 số nguyên chia nhau mà ra kiểu thực chứ không phải phép chia lấy nguyên thì sao ? Trong trường hợp đó, bạn dùng “ép kiểu”
int a=5,b=2;float ket qua;
ketqua=(float)a/b; 

No comments

Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi nhận xét tại
http://huanbuithanh.blogspot.com
hãy ghé thăm blog hàng ngày để được cập nhật những thủ thuật mới nhất nhé . thân ái !